Documentació legal

TAULA DE CONTINGUTS
 1. Avís Legal
 2. Política de Privadesa
 3. Política de Cookies
 4. Condicions generals de contractació
 5. Llei aplicable i jurisdicció

1. Avís legal i condicions d'ús

Les següents Condicions Generals regulen l’ús (inclòs el simple accés) de les pàgines web que integren el lloc joanllompart.com i dels continguts que es posen a disposició en elles.

Tota persona que accedeixi al lloc joanllompart.com (“Usuari”) accepta sotmetre’s a les Condicions vigents en cada moment en què accedeixi al lloc, inclosos els termes d’ús, política de privadesa i política de cookies. Si vostè no està d’acord amb qualsevol dels termes inclosos, ha d’abandonar el lloc web.

En tot cas, joanllompart.com es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, la presentació i configuració del portal així com les presents Condicions Generals o, si fos el cas, les corresponents Condicions Particulars.

1.1. DEFINICIONS:

EL LLOC: Formen part del lloc web JoanLlompart.com totes les pàgines i continguts a les que s’accedeixi sota el domini registrat joanllompart.com.

TITULAR: Aquesta web és de Joan Llompart Muñoz, amb NIF 41.739.174-Q i adreça al C/ Bisbe Sever 33 – 07760 Ciutadella de Menorca (Illes Balears). Adreça electrònica: info@joanllompart.com

FINALITAT: A la web joanllompart.com s’hi exposen continguts amb l’objectiu principal de facilitar als subscriptors, clients i públic en general, la informació relativa dels seus productes o serveis de pagament i dels aprenentatges digitals gratuïts que s’hi ofereixen.   

CONTINGUTS: Tota la informació, dades i arxius publicats al lloc web que són propietat del titular del lloc web o de tercers quan així s’especifiqui.

USUARI: L’accés i/o ús d’aquest lloc atribueix la condició d’usuari.

SUBSCRIPTORS: Aquells usuaris que desitgen i consenten rebre correus promocionals amb les novetats, accedir a continguts exclusius i  promocions per a la compra dels serveis ecommerce d’aquest lloc.

MEMBRES: Tota persona que compta amb el seu propi compte d’usuari per tal d’accedir a continguts gratuïts restringits i facilitar la gestió de les seves compres a la botiga online. Tots els subscriptors disposaran d’un compte d’usuari al lloc web.

CLIENT: Tota persona que contracta algun servei o adquireix algun dels productes oferits en aquesta web.

1.2. ÚS DEL LLOC

L’usuari accepta que:

L’accés i/o ús d’aquest lloc web atribueix a qui ho realitza la condició d’Usuari, i accepta, des d’aquest mateix moment, plenament i sense reserva alguna, el present Avís Legal, la Política de privadesa i la Política de Cookies amb els termes i les Condicions que conté, així com les condicions particulars que, en el seu cas, el complementin, en relació a determinats continguts del lloc web.

L’usuari queda informat, i accepta, que el simple accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb el titular del lloc.

1.3. FUNCIONAMENT DEL LLOC

Degut a la natura d’internet, no es pot garantir plenament que no hi hagi cap interrupció en l’accés als continguts de la pàgina i que les transmissions estiguin lliures d’errors. A més, en ocasions, l’accés es podrà suspendre o restringir-se temporalment per a realitzar tasques de reparació o manteniment, i per a la implementació de noves eines. S’intentarà, en la mesura del possible, minimitzar la freqüència i la durada d’aquestes suspensions i restriccions d’accés.

JoanLlompart.com es reserva el dret a denegar qualsevol intent d’accés al web o el seu contingut.

1.4. COMPROMISOS I OBLIGACIONS

Quan un Usuari faciliti dades per qualsevol dels mitjans disponibles en el lloc, haurà de comprovar que són correctes i completes.

L’Usuari que accedeix al lloc ha de conèixer les Condicions d’ús, la Política de Privacitat, i la política de Cookies, que pot llegir més endavant en aquesta mateixa pàgina, i que regeixen totes les visites que es realitzen.

L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts que s’ofereixen des d’aquest lloc i, concretament i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per a:

– Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic.

– Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans.

– Provocar danys en els sistemes físics i lògics del lloc, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment mencionats.

– Utilitzar el lloc de manera que causi o pugui causar que el contingut o l’accés al mateix es vegin interromputs, danyats o deteriorats.

A l’usuari se li concedeix el dret limitat, revocable i no exclusiu de crear un hipervincle que dirigeixi als continguts del lloc, sempre que dit enllaç no representi al propi lloc, el titular o els seus usuaris de forma falsa, errònia, despectiva i d’altra forma ofensiva.

En la utilització del lloc joanllompart.com l’usuari es compromet a no portar a terme cap conducta que pugui danyar la imatge, els interessos i els drets del lloc web o de tercers o que pugui danyar, inutilitzar o sobrecarregar el portal joanllompart.com o que impedeixi, de qualsevol manera, la normal utilització del lloc.

Queda terminantment prohibit realitzar, sense el previ consentiment del titular del lloc qualsevol manipulació o alteració d’aquest lloc web. En conseqüència, el titular no assumirà cap responsabilitat derivada, o que es pugui derivar, de dita alteració o manipulació per tercers.

Els usuaris poden enviar comunicacions, suggeriments, idees, preguntes o altra informació, sempre que el contingut de les mateixes no resulti il·lícit, obscè, amenaçador, difamatori, invadeixi la privacitat de tercers, infringeixi drets de propietat intel·lectual, sigui injuriós o censurable de qualsevol manera per a tercers, o contengui virus informàtics, contingut publicitari, correus en cadena, enviament massiu de correus o qualsevol altre tipus de spam.

No està permès suplantar la identitat d’una altra persona o entitat, ni mentir de qualsevol forma sobre l’origen d’un contingut.

L’usuari es compromet a utilitzar el lloc web, i els seus continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l’ordre públic. Queda prohibit l’ús del web amb finalitats il·lícites o lesives, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament del lloc web.

Respecte dels continguts d’aquest lloc, es prohibeix:

– La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, excepte per a ús privat, a menys que es compti amb l’autorització expressa prèvia i per escrit del titular del lloc. Aquesta prohibició no afecta la compartició de pàgines del lloc a les xarxes socials.

– La seva utilització amb finalitats comercials o publicitàries.

– Qualsevol vulneració dels drets del titular o dels altres usuaris.

L’usuari ha de ser conscient que és ell, segons la normativa vigent, i no el lloc, el responsable de tota comunicació electrònica i contingut enviats des del seu ordinador, i que s’ha d’emprar aquest lloc únicament amb fins lícits.

1.5. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

El titular no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin causar per:

– Qualsevol incidència tècnica o errada que es produeixi quan l’usuari es connecti a internet. Igualment no es garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés al lloc web. S’exclou tota responsabilitat per la manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del web o dels seus continguts.

– Per errors o males configuracions del software instal·lat a l’ordinador de l’internauta.

– Per l’existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts.

– Per l’ús il·lícit o indegut, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal.

– Per la manca de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i que es recomanin o es posin a disposició dels usuaris en el lloc web.

El titular no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats en fòrums, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a aquesta pàgina web.

Aquest lloc web conté hiperenllaços que condueixen a altres pàgines web gestionades per tercers aliens a joanllompart.com, pel que no es fa responsable del contingut que es reculli en dites pàgines web.

Així mateix, el titular es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en la seva pàgina web, així com la configuració o presentació de la mateixa, en qualsevol moment sense assumir cap responsabilitat per aquest motiu.

1.6. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Mitjançant aquestes Condicions Generals no es cedeix cap dret de propietat intel·lectual o industrial sobre el portal joanllompart.com ni sobre cap dels seus elements integrants, i queden expressament prohibits a l’Usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic, extracció, reutilizació, reenviament o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d’ells, tret dels casos en què estigui legalment permès o sigui autoritzat pel titular dels drets corresponents.

Tota la informació que es rebi al web o mitjançant correu electrònic, com comentaris, suggeriments o idees es considerarà cedida a joanllompart.com de manera gratuïta. No s’ha d’enviar informació que no pugui ser tractada d’aquesta manera.

En el cas que un usuari o un tercer considerin que s’ha produït una violació dels seus legítims drets de propietat intel·lectual per la introducció d’un determinat contingut a la Web, ho haurà de notificar a joanllompart.com indicant:

– Dades de l’interessat titular dels drets presumptament infringits, o indicar la representació amb la que actua en cas que la reclamació la presenti un tercer distint de l’interessat.

– Senyalar els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació a la web, l’acreditació dels drets de propietat intel·lectual senyalats i declaració expressa en la que l’interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.

2. Política de Privadesa

2.1. DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Aquesta declaració té com a finalitat informar els usuaris de la Política general de Privadesa i Protecció de Dades Personals seguida per joanllompart.com.

La privadesa en el tractament de les dades personals és important per a joanllompart.com, i és obligatòria l’acceptació d’aquestes condicions pels usuaris quan decideixen emplenar qualsevol dels formularis on es recullen aquests tipus de dades.

Aquesta Política de Privacitat podria variar en funció d’exigències legislatives o d’autorregulació, pel que s’aconsella als usuaris que la visitin periòdicament.

En aquest lloc no es sol·licita informació personal tret que sigui imprescindible per prestar la informació que el propi usuari sol·liciti.

No es comparteix informació personal amb ningú, excepte per complir la llei o en cas que es disposi del consentiment de l’usuari.

No s’utilitzen les dades personals amb cap finalitat diferent de l’expressada en aquesta política de privacitat.

La persona responsable del tractament de les dades és la titular del lloc web, segons consta a l’apartat 1.1 de la present documentació legal.

2.2. PRINCIPIS D’APLICACIÓ

En el tractament de les dades personals que es facilitin s’aplicaran els següents principis:

– Principi de licitud, lleialtat i transparència: Sempre es requerirà el consentiment de l’usuari per al tractament de les seves dades personals per a una o vàries finalitats específiques que s’informaran prèviament de forma transparent.

– Principi de minimització de dades: Només es sol·liciten les dades estrictament necessàries en relació a la seva finalitat.

– Principi de limitació dels temps de conservació: les dades seran mantingudes durant no més temps del necessari per a les finalitats del tractament.

– Principi d’integritat i confidencialitat: es garanteix una seguretat i confidencialitat adequada a les dades proporcionades. Es prenen precaucions per evitar l’accés no autoritzat o ús indegut de les dades dels usuaris per part de tercers.

2.3. ORIGEN DE LES DADES I FINALITAT DEL SEU TRACTAMENT

Quan un usuari es connecta en aquest lloc web per enviar un correu al titular, està facilitant informació de caràcter personal com poden ser el nom, llinatges o l’adreça de correu electrònic. En facilitar aquesta informació l’usuari dóna el seu consentiment perquè aquestes dades siguin recopilades, utilitzades, gestionades i emmagatzemades per joanllompart.com.

Les dades personals a joanllompart.com procedeixen de:

– Formulari de contacte: Es sol·liciten les dades Nom i cognoms, empresa, web, adreça electrònica, per respondre els requeriments, dubtes, suggeriments, etc dels usuaris de joanllompart.com. Les dades estaran ubicades en els servidors de Webempresa dins la UE.

– Formulari de subscripció: Es sol·licita l’adreça electrònica, amb la finalitat de gestionar l’alta com a subscriptor per a la recepció del butlletí de novetats, promocions i ofertes exclusives. Les dades es desaran a una base de dades propietat de MailChimp. La subscripció implica la creació d’un usuari com a membre del lloc web, pel que les dades formen part també del servei d’allotjament de Webempresa. El membre pot completar les dades del seu perfil amb nom i cognoms.

– Formularis de registre: Es sol·licita l’Email, per a gestionar l’alta com a membre amb compte propi dels serveis ecommerce. L’usuari pot completar des de la seva Àrea de Client la resta de dades que d’altra manera s’hauran de complimentar en el formulari de finalizació de compra. Les dades estaran ubicades en els servidors de Webempresa dins la UE.

– Formulari de finalització de compra: Es sol·liciten les dades Nom, Cognoms, País, Adreça, Email, NIF/CIF per a la facturació i/o enviament dels productes comprats als serveis ecommerce. Les dades estaran ubicades als servidors de Webempresa dins la UE. Així mateix, es podrà sol·licitar les dades de la targeta de crèdit segons el mètode de pagament escollit per efectuar dit pagament de la comanda a través de la passarel·la de pagament.

Si no es faciliten les dades sol·licitades o no s’accepta la present política de privadesa suposa la impossibilitat de contactar i processar les sol·licituds realitzades en aquest portal.

Existeixen altres finalitats per les que es tracten les teves dades personals:

– Per garantir el compliment de les condicions d’us i la llei aplicable. Açò pot incloure el desenvolupament d’eines i algoritmes que ajudin aquest lloc a garantir la confidencialitat de les dades que es recullen.

– Per millorar l’experiència i usabilitat del lloc web, també es recullen dades no identificatives que s’obtenen mitjançant algunes cookies que es descarreguen a l’ordinador de l’usuari quan navega pel lloc i que es detalla a la política de cookies.

– Per gestionar les xarxes socials. JoanLlompart.com pot tenir presència en xarxes socials. S’informa els usuaris que es disposa de comptes a LinkedIn, Facebook, Instagram i Twitter amb la finalitat principal de promocionar els continguts, serveis i productes.

L’usuari que disposa d’un compte a les xarxes socials i que s’uneix com a seguidor als perfils socials del lloc, consent el tractament de les dades públiques del seu perfil, en especial el seu nom de contacte. Aquestes dades són utilitzades únicament dins la pròpia xarxa social.

El tractament de les dades de persones que es facin seguidores a les xarxes socials dels comptes de joanllompart.com es regiran per aquest apartat, així com per aquelles condicions d’us, polítiques de privadesa o normatives d’accés de la pròpia xarxa social en cada cas. Es tracten les dades amb la finalitat d’administrar correctament la presència a la xarxa social, informant de novetats de joanllompart.com així com qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permetin.

Així mateix, el correu electrònic facilitat a joanllompart.com per qualsevol dels mitjans anteriorment mencionats podrà ser utilitzat per a la recerca i generació de públics o audiències similars o efectuar campanyes de remàrketing, segons els termes de dita plataforma publicitària.

En cap cas s’utilitzaran perfils de seguidors per enviar publicitat de manera individual.

JoanLlompart.com no ven, lloga ni cedeix a tercers dades de caràcter personal que puguin identificar l’usuari, ni ho farà en el futur, sense el consentiment previ.

2.4. DRETS

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a joanllompart.com es tracten les seves dades personals o no. Les persones interessades tenen dret a:

– Sol·licitar l’accés a les dades personals de l’interessat

– Sol·licitar la seva rectificació o supressió.

– Sol·licitar la limitació del seu tractament

– Oposar-se al tractament

– Sol·licitar la portabilitat de les dades

Podrà dirigir les seves comunicacions i exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i oposició a través de correu electrònic a: info@joanllompart.com juntament amb prova vàlida en dret, com fotocòpia del D.N.I. o equivalent.

Els interessats podran accedir a les seves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat amb la que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, de manera que només es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. Es deixaran de tractar, excepte per motius legítims imperiosos, o en l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Com a interessat, tens dret a rebre les dades que hagis facilitat i en un format estructurat, d’us comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable del tractament quan:

– El tractament estigui basat en el consentiment.

– Les dades s’hagin facilitat per la persona interessada.

– El tractament s’efectuï per mitjans automatitzats.

Quan exerceixes el dret a la portabilitat de les dades, tindràs dret a què es transmetin directament de responsable a responsable quan sigui tècnicament possible.

Els interessats també tindran dret a la tutel·la judicial efectiva i a presentar una reclamació davant l’autoritat de control, si consideren que el tractament de dades personals infringeix la normativa vigent.

2.5. LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES DADES

La base legal per al tractament de les dades personals és el consentiment.

Per contactar amb el titular en aquest lloc es requereix el consentiment amb aquesta política de privacitat.

2.6. CATEGORIES DE DADES RECOLLIDES

Les categories de dades que es tracten són dades identificatives.

En cap cas es tracten categories de dades especialment protegides.

2.7. DESTINATARIS DE LES DADES

Algunes eines que s’utilitzen a joanllompart.com per tractar les dades personals proporcionades pels usuaris són propietat de tercers, sota les seves pròpies condicions de privacitat.

Google Analytics: Servei d’analítica web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware amb oficina principal a 1600 Amphiteatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estats Units («Google»). Google Analytics utilitza «cookies», que són arxius de text ubicats a l’ordinador de l’usuari, per ajudar joanllompart.com a analitzar l’ús que en fan els usuaris del lloc web. La informació que genera la cookie (inclosa l’adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google als servidors dels Estats Units. Tens més informació sobre les cookies a l’apartat de Política de Cookies.

Webempresa: Empresa d’allotjament web de joanllompart.com, ubicada a la Unió Europea.

MailChimp: Servei d’Email marketing amb domicili als Estats Units.

2.8. TEMPS DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les dades personals proporcionades es conservaran fins que no es sol·liciti la seva supressió per l’interessat.

2.9. SECRET I SEGURETAT DE LES DADES

El titular es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i el seu deure de desar-los, i adoptarà les mesures tècniques i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, segons l’estat de la tecnologia, d’acord amb l’establert per la normativa vigent.

Aquest lloc incorpora un certificat SSL. Es tracta d’un protocol de seguretat que permet que les dades es transmetin entre un servidor i l’usuari i viceversa de manera íntegra i segura, de foma totalment xifrada.

No obstant, el titular no pot garantir l’absoluta inexpugnabilitat de la xarxa d’Internet i per tant la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents als mateixos per part de tercers.

Quan es presenti algun incident de seguretat i es constati per joanllompart.com, s’haurà de notificar l’usuari sense demores indegudes i s’haurà de proporcionar informació oportuna relacionada amb l’incident de seguretat tal com es conegui o quan l’usuari ho sol·liciti raonablement.

2.10. NAVEGACIÓ

Quan es navega per les pàgines de joanllompart.com els servidors d’Internet emmagatzemaran la seva adreça IP en els logs d’accés de forma automàtica i amb l’única finalitat de permetre el trànsit per Internet, essent necessari que el seu equip faciliti aquesta adreça IP quan navega per Internet perquè les comunicacions es puguin realitzar. La seva adreça IP serà utilitzada a més per realitzar estadístiques sobre el nombre de visitants d’aquesta web i la seva procedència.

2.11. EXACTITUD I VERACITAT

Com a usuari, ets l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remetis a joanllompart.com, pel que s’exonera el titular del lloc web de qualsevol responsabilitat al respecte.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en els diferents formularis del lloc.

2.12. ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT.

L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, i accepta i consent el tractament dels mateixos per part de joanllompart.com, en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Privacitat.

2.13. REVOCABILITAT

El consentiment prestat, tant per al tractament com per a qualsevol cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment amb una comunicació al titular en els termes establerts en aquesta declaració. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

2.14. CANVIS EN LA POLITICA DE PRIVADESA

El titular es reserva el dret a modificar la present declaració per adaptar-la a novetats normatives o jurisprudencials, així com a pràctiques del sector. En aquest supòsit s’anunciaran en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

 

3. Política de cookies

En aquest lloc es recull i utilitza la informació segons s’indica a la política de privacitat.

Una manera en què es recull informació és a través de la tecnologia anomenada «Cookies» o Galetes.

A joanllompart.com s’utilitzen les Cookies tal com es descriu a la present declaració.

3.1. QUÈ SÓN LES COOKIES

Les Cookies o Galetes són fitxers que s’emmagatzemen al navegador per mitjà d’un servidor web quan es visita una web determinada per registrar les activitats de l’usuari en aquell lloc.

Una Cookie no és un virus informàtic, ni un troià, ni un cuc, ni és spam, ni programari espia, ni obre finestres pop-up.

3.2. INFORMACIÓ QUE RECULLEN LES COOKIES

Les Cookies s’associen únicament a un usuari anònim i el seu navegador, i desen dades de caràcter tècnic, estadístic, preferències personals de continguts.

No proporcionen referències que permetin deduir dades personals ni identifiquen un usuari, sinó el seu navegador. Si es navega habitualment amb un navegador per un lloc amb la sessió iniciada i es canvia de navegador per anar a la mateixa pàgina, es pot comprovar que el segon navegador no manté les seves preferències ni la seva sessió.

Així mateix, joanllompart.com podrà saber totes les pàgines del web vistes pels usuaris, de forma que podrà facilitar o oferir informació adequada als gusts i preferències de l’audiència.

3.3. TIPOLOGIA, FINALITAT I FUNCIONAMENT DE LES COOKIES

La primera finalitat de les Cookies és la de facilitar a l’usuari un accés més ràpid a les pàgines seleccionades.

La web de JoanLlompart.com utilitza Cookies per personalitzar i facilitar al màxim la navegació de l’usuari.

Les Cookies, en funció de la seva permanència, poden dividir-se en Cookies de sessió o permanents. Les primeres expiren quan l’usuari tanca el navegador. Les segones expiren en funció de quan es compleix l’objectiu pel qual serveixen (per exemple, per tal que l’usuari es mantengui identificat a un lloc web) o bé quan s’esborren manualment.

Addicionalment, en funció del seu objectiu, les Cookies es poden classificar de la següent forma:

COOKIES DE RENDIMENT: Aquest tipus de Cookie recorda les teves preferències per les eines que es troben a les pàgines web, pel que no has de tornar a configurar-ho cada vegada que la visites. A mode d’exemple, en aquesta tipologia s’inclouen:

– Ajustaments de volum de reproductors de vídeo o so.

– Les velocitats de transmissió de vídeo que siguin compatibles amb el seu navegador.

COOKIES DE GEO-LOCALITZACIÓ: Aquestes Cookies són utilitzades per saber en quin país et trobes quan es navega per la web. Aquesta Cookie és totalment anònima, i només s’empra per ajudar a orientar el contingut a la teva ubicació.

COOKIES DE REGISTRE: Les Cookies de registre es generen una volta l’usuari s’ha registrat o posteriorment ha iniciat la seva sessió, i s’utilitzen per identificar-lo en les pàgines amb els següents objectius:

– Mantenir l’usuari identificat de forma que, si tanca una pàgina, el navegador o l’ordinador i en una altre moment o un altre dia torna a entrar en aquella pàgina, seguirà identificat, facilitant així la seva navegació sense haver de tornar-se a identificar. Aquesta funcionalitat es pot suprimir si l’usuari tanca la sessió, de forma que aquesta Cookie s’elimina i la pròxima vegada que entri a la pàgina l’usuari haurà d’iniciar sessió per estar identificat.

– Comprovar si l’usuari està autoritzat per accedir a certes pàgines.

– Addicionalment, algunes pàgines poden utilitzar connectors amb xarxes socials tals com Facebook o Twitter. Quan l’usuari es registra a una pàgina amb credencials d’una xarxa social, autoritza la xarxa social a desar una Cookie persistent que recorda la seva identitat i li garanteix accés a les pàgines fins que expira. L’usuari pot esborrar aquesta Cookie i revocar l’accés a les pàgines mitjançant xarxes socials actualitzant les seves preferències a la xarxa social específica.

COOKIES D’ANALÍTIQUES: Cada vegada que un usuari visita una pàgina, una eina d’un proveïdor extern (com Google Analytics) genera una Cookie analítica a l’ordinador de l’usuari. Aquesta Cookie que només es genera en la visita, servirà en pròximes visites a les pàgines del lloc per identificar de forma anònima al visitant. Els objectius principals que es persegueixen són:

– Permetre la identificació anònima dels usuaris navegants a través de la “Cookie” (identifica navegadors i dispositius, no persones) i per tant la comptabilització aproximada del nombre de visitants i la tendència al llarg del temps.

– Identificar de forma anònima els continguts més visitats i per tant més atractius pels usuaris.

– Saber si l’usuari que està accedint és nou o repeteix visita.

Tret que l’usuari decideixi registrar-se a la web, la “Cookie” mai anirà associada a cap dada de caràcter personal que el pugui identificar. Dites Cookies només seran utilitzades amb propòsits estadístics que ajudin a l’optimització de l’experiència dels usuaris en el lloc.

3.4. COOKIES A JOANLLOMPART.COM

Aquest lloc utilitza cookies pròpies i de tercers. En aquest lloc s’utilitzen les següents cookies que es detallen a continuació:

Inici de sessió: Les cookies per a iniciar sessió et permeten entrar i sortir del teu compte de joanllompart.com

Aquest web utilitza serveis d’anàlisi, concretament, Google Analytics per ajudar el titular a analitzar l’ús que en fan els usuaris del lloc web i millorar la usabilitat del mateix, però en cap cas s’associen a dades que puguin indentificar l’usuari. Google Analytics és un servei analític de web prestat per Google, Inc. L’usuari pot consultar el tipus de cookies utilitzades per google aquí.

3.5. BLOQUEIG I ELIMINACIÓ DE COOKIES

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat de la recepció de cookies, per impedir la seva instal·lació en el seu equip i esborrar les que estiguin instal·lades, de forma general o particular per a un domini específic. Per favor consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació:

– Configuració de Cookies per a Google Chrome

– Configuració de Cookies per a Mozilla Firefox

– Configuració de Cookies per a Internet Explorer

– Configuració de Cookies per a Safari

També existeixen complements o extensions per a navegadors que li permeten un major control sobre les cookies.

S’ha de tenir en compte que, en tot cas, la qualitat de funcionament de la pàgina web pot disminuir, i algunes funcionalitats poden quedar deshabilitades com, per exemple, mantenir-se identificat, mantenir les compres a la cistella de la compra en una pàgina d’e-commerce, rebre informació dirigida a la seva localització o la visualització d’alguns vídeos.

 

4. Condicions generals de contractació

Les següents condicions descriuen els termes de contractació dels serveis oferits al lloc web joanllompart.com.

Abans de contractar qualsevol dels serveis oferits al lloc web, estàs obligat a llegir, entendre i acceptar aquests termes.

4.1. OBJECTE DE LES CONDICIONS

Les presents condicions generals tenen per objecte regular expressament les condicions aplicables als processos de contractació portats a terme pels usuaris “Client” dels serveis oferts pel titular del lloc a través de la web JoanLlompart.com.

Aquestes condicions estaran en vigor y seran vàlides durant tot el temps que estiguin accessibles a través del lloc web, sense perjudici que el titular es reserva el dret a modificar, sense previ avís, les condicions generals així com qualsevol dels textos legals de dit lloc web. En tot cas, l’accés a la web després de la seva modificació, inclusió i/o substitució i el seu avís, implica l’acceptació dels mateixos per part de l’usuari.

El client es troba subjecte a les condicions generals vigents en cada un dels moments de realitzar la contractació corresponent, i no és possible la contractació de cap servei sense la prèvia acceptació de les presents condicions generals de contractació.

4.2. PROCÉS DE CONTRACTACIÓ

Les sol·licituds de contractació hauran de ser en les següents categories:

1- Servei de Disseny web: disseny, implementació i/o desenvolupament d’un lloc web sencer amb WordPress, o d’una part del seu contingut (pàgines, landings).

2- Servei de Suport tècnic: inclou manteniment, assistència, implementació de funcionalitats, tutories, formació o tutories, entre d’altres.

Si no estàs segur de si la teva sol·licitud entre en aquestes categories, envia la teva consulta a info@joanllompart.com i et respondré el més prest possible.

Aquests serveis no tenen un preu fix estipulat, sinó que dependran de les prestacions a realitzar en cada cas. Segons la forma de pagament acordada, la contractació podria no ser totalment electrònica.

En cas d’establir-se serveis amb preu predeterminat, es regiran per aquestes condicions generals, i les condicions indicades a la mateixa pàgina de venda.

El procés de contractació es dividirà en les següents fases:

 1. L’usuari podrà accedir a la pàgina de vendes del servei corresponent i enviar la seva sol·licitud a través del formulari que tindrà a la seva disposició.
 2. Es programarà una reunió per telèfon o videoconferència en la que per part del sol·licitant es podran concretar aspectes de la prestació que es requereix. El titular del lloc podrà demanar informació complementària sobre el projecte o la col·laboració, així com explicar la forma de treball que es seguiria.
 3. L’usuari rebrà una proposta amb el pressupost per a la realització del servei sol·licitat en la seva petició.
 4. En cas d’acceptació, s’iniciarà el procés per a la prestació del servei.

Pels serveis amb preu predeterminat, o que s’acordi el pagament de la prestació per mitjà de passarel·la de pagament al lloc web, es seguirà el següent procés:

 1. Una vegada hagi clicat el botó Contracta Ara s’afegirà el servei a la seva cistella i serà redirigit a la pàgina de pagament.
 2. A la pàgina de finalització de contractació haurà d’emplenar les seves dades i procedir al pagament.
 3. Rebrà un correu amb els detalls de la contractació efectuada i s’iniciarà el procés de prestació del servei.

4.3. FORMA DE PAGAMENT

El pagament s’efectuarà a través d’algun dels següents mitjans, segons els termes que s’acordin entre les parts o del servei que es tracti:

a) Targeta de Crèdit o Dèbit: S’accepten les targetes Visa/Mastercard/American Express. L’usuari haurà de proporcionar el nom del titular de la targeta, el nombre, la data de caducitat i el CVV.

Tota la informació serà tramitada a través de la passarel·la de pagaments Stripe. Aquesta forma de pagament és l’única habilitada per realitzar pagaments des del lloc web.

b) Transferència bancària: Es proporcionaran les dades per a la transferència en la proposta que inclogui el pressupost.

c) Qualsevol altre mitjà que de forma puntual s’acordi entre les parts.

4.4. DRET DE DESISTIMENT

Per la pròpia naturalesa dels serveis a prestar, al “Client” no se li reconeix el dret de desistiment (devolució dels diners) una vegada que el servei s’hagi començat a desenvolupar.

El Client pot donar-se de baixa en qualsevol moment del servei de suport tècnic i no es renovarà pel nou període mensual, trimestral, semestral o anual que s’hagi establert, però en cap cas es retornaran quantitats ja abonades.

En el servei de Disseny web, el client podrà desistir de la continuació del servei en qualsevol moment del seu desenvolupament. Les quantitats ja abonades segons s’hagi determinat en la proposta i pressupost no podran ser objecte de devolució, però no s’hauran d’abonar la resta de quantitats estipulades, excepte que s’hagin executat tasques no abonades que podran ser facturades per part del titular.

En el cas de serveis addicionals amb preu predeterminat i pagament online a través del lloc web, en cap cas es procedirà a la devolució de les quantitats abonades per al desenvolupament del servei una vegada ja s’ha començat.

4.5. CAUSES DE DISSOLUCIÓ DEL CONTRACTE

La dissolució del contracte de serveis pot ocórrer en qualsevol moment per qualsevol de les dues parts.

No estàs obligat a condicions de permanència a JoanLlompart.com si no estàs satisfet amb el servei o per qualsevol altra causa.

El titular del lloc pot finalitzar o suspendre qualsevol servei contractat immediatament, sense previ avís o responsabilitat, en cas que no compleixis amb les condicions exposades en aquesta web o document de prestació del servei.

Amb la dissolució del contracte, el teu dret a utilitzar els serveis i qualsevol dret associat cessarà immediatament.

Seran causes de dissolució del contracte:

• La falsedat, en tot o en part, de les dades subministrades en el procés de contractació de qualsevol servei.
• Alterar, eludir, realitzar enginyeria inversa, descompilar, desmuntar o alterar d’alguna manera la tecnologia de seguretat aportada per JoanLlompart.com.
• També els casos d’abús dels serveis amb requeriment de més hores de dedicació de l’establerta que sobrepassin la disponibilitat de temps de treball.
• Emetre opinions falses i infundades amb ànim de desprestigiar al titular del lloc.
• Qualsevol incompliment establert en aquestes condicions o document de prestació del servei.
• L’ús indegut dels serveis per part teva o de qualsevol persona que actuï en nom teu o utilitzi el teu compte a JoanLlompart.com.

Es podran establir causes de dissolució addicionals en les condicions particulars que s’estableixin en cada cas.

4.6. CONDICIONS

Els serveis estan disponibles només per a:
• Persones jurídiques
• Persones que tenguin com a mínim 18 anys d’edat.

Les propostes i pressuposts tindran un termini de validesa per a la seva acceptació. La data de validesa del pressupost s’estableix per dos motius:

 1. Si la proposta s’accepta posteriorment a la data de validesa que s’indica, no es podrà assegurar la data d’inici mínima indicada del projecte ni els terminis de lliurament. En aquest cas s’haurien de determinar de nou.
 2. A més, es tracta d’un compromís aplicable en cas de pujada de les tarifes establertes. Si abans de finalitzar la data de validesa fes una revisió de preus a l’alça, per a tu es manté el preu indicat en aquest document. En cas d’aprovació posterior, s’aplicarien els preus nous vigents.

El contingut de les pàginas (text, imatges, etc.) s’ha de proporcionar pel client. És responsabilitat del client disposar de tots els drets d’ús del material que es vol incloure en el projecte.

El titular del lloc es reserva el dret d’incloure imatges i elements gràfics del projecte al seu portafoli.

4.7. LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

El titular del lloc es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necesitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda al lloc web, de la seva configuració i presentació, de les condicions d’accés, condicions de contractació, etc. L’usuari haurà d’accedir a versiones actualitzades de la pàgina.

El client és l’únic responsable de mantenir la confidencialitat i seguretat de la seva pàgina web i per a totes les activitats que es realitzin a la teva pàgina una vegada entregada per part del titular de JoanLlompart.com.

JoanLlompart.com no serà responsable de cap pèrdua derivada de l’ús indegut o no autoritzat del teu lloc web.

El client és el responsable de mantenir la confidencialitat de la teva contrasenya i l’únic responsable de totes les activitats que resultin de l’ús de la teva contrasenya.

Et compromets a mantenir indemne JoanLlompart.com de les reclamacions, pèrdues, despeses, danys i costs (inclosos danys directes, incidentals, conseqüents, punitius, exemplars i indirectes), i els honoraris raonables d’advocats, com a resultat de qualsevol incompliment per part teva d’aquestes condicions, sigui o no considerat com a material o immaterial.

En cap cas JoanLlompart.com és responsable de qualsevol incompliment del contracte que es produeixi per part teva, negligència respecte del lloc web, el servei o qualsevol contingut, per qualsevol pèrdua de beneficis, pèrdua d’ús, o els danys reals, especials, indirectes, incidentals, punitius o conseqüents de qualsevol tipus derivats del mal ús per part teva de les eines subministrades.

L’única responsabilitat de JoanLlompart.com serà subministrar el servei en els termes i condicions expressats en aquestes condicions generals, i en les particulars que s’estableixin en cada cas.

JoanLlompart.com no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que es pugui derivar de l’ús indegut dels serveis subministrats, inclosos els efectuats per tercers.

4.8. NOTIFICACIONS

Per als efectes de notificacions, requeriments i escrits de qualsevol classe a què doni lloc el present contracte s’entendrà com a domicili de joanllompart.com l’indicat en l’avís legal d’aquest lloc web.

4.9. VALIDESA DE LES CLÀUSULES

Encara que es dicti la invalidesa o inaplicabilitat d’alguna de les clàusules del present contracte o d’alguna de les seves parts, la resta de les clàusules o de les seves parts continuaran essent vàlides i essent aplicables.

 

5. Llei aplicable i jurisdicció

Els presents avisos legals i polítiques d’ús, termes i condicions es regeixen per la legislació espanyola. En concret, són aplicables:

 • La Llei 34/2002, 11 de juliol de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI).
 • La Llei Orgànica, 3/2018 de 6 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (adaptació normativa al RGPD).

Per a qualsevol litigi que pogués sorgir relacionat amb el lloc web o l’activitat que en el mateix es desenvolupa seran competents els Jutjats corresponents en tot cas a la jurisdicció de Ciutadella de Menorca. Tot usuari renuncia expressament a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

Inicia la sessió al teu compte

No tens compte? Subscriu-te gratis

Inicia la sessió al teu compte

No tens compte? Subscriu-te gratis