AVÍS LEGAL | POLÍTICA DE PRIVACITAT | POLÍTICA DE COOKIES | TERMES I CONDICIONS

Els presents termes i condicions d’ús regeixen la relació entre JoanLlompart.com i els usuaris de la pàgina web, així com de la botiga online per a l’adquisició dels productes i serveis que es presten a través d’aquest lloc web.

1. CONDICIONS GENERALS DEL LLOC JOANLLOMPART.COM
Les següents Condicions Generals regulen l’ús (inclòs el simple accés) de les pàgines web que integren el lloc JoanLlompart.com i dels continguts que es posen a disposició en elles.
Tota persona que accedeixi al lloc JoanLlompart.com (“Usuari”) accepta sotmetre’s a les Condicions vigents en cada moment en què accedeixi al lloc.
En tot cas, JoanLlompart.com es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, la presentació i configuració del portal així com les presents Condicions Generals o les corresponents Condicions Particulars.

1.1. DEFINICIONS:
TITULAR DEL LLOC: En compliment de la Llei 34/2002 de Serveis de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI) l’informam de les següents dades del titular o adminsitrador del lloc: aquesta web és de Joan Llompart Muñoz, amb NIF 41739174Q i Adreça al C/ Bisbe Sever 33, 2n 6è – 07760 Ciutadella de Menorca (Illes Balears). La finalitat de la pàgina web és subministrar informació sobre realització de pàgines web amb WordPress, Gestió de Xarxes Socials, ús d’eines i tecnologia, i formació online relacionada. Així mateix, el titular podrà incloure els continguts de caràcter personal, d’opinió i difusió que consideri convenients. Adreça electrònica: info@joanllompart.com
CONTINGUTS: Tota la informació, formació online, dades i arxius publicats al lloc web que són propietat del titular del lloc web o de tercers quan així s’especifiqui.
USUARI: L’accés i/o ús d’aquest lloc atribueix la condició d’usuari.
SUBSCRIPTOR: Usuari que ha sol·licitat la seva inclusió de forma gratuïta en una llista de correu del lloc per tal de rebre les novetats, notícies, recursos gratuïts i/o ofertes d’interès.

1.2. ÚS DEL LLOC
L’Usuari accepta que:
L’accés i/o ús d’aquest lloc web atribueix a qui ho realitza la condició d’Usuari, i accepta, des d’aquest mateix moment, plenament i sense reserva alguna, el present Avís Legal amb les Condicions que conté, així com les condicions particulars que, en el seu cas, el complementin, en relació a determinats continguts del lloc web.
L’Usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb JoanLlompart.com.

1.3. FUNCIONAMENT DEL LLOC
Degut a la natura d’internet, no es pot garantir plenament que no hi hagi cap interrupció en l’accés als continguts de la pàgina i que les transmissions estiguin lliures d’errors. A més, en ocasions, l’accés es podrà suspendre o restringir-se temporalment per a realitzar tasques de reparació o manteniment, i per a la implementació de noves eines. S’intentarà, en la mesura del possible, minimitzar la freqüència i la durada d’aquestes suspensions i restriccions d’accés.
JoanLlompart.com es reserva el dret a denegar qualsevol intent d’accés al web o el seu contingut, cancel·lar comptes i eliminar o modificar continguts si considera que no es compleixen amb les condicions d’ús o amb qualsevol altra norma o llei.

1.4. COMPROMISOS I OBLIGACIONS
Quan un Usuari faciliti dades per qualsevol dels mitjans disponibles en el lloc, haurà de comprovar que són correctes i completes.
L’Usuari que accedeix al lloc ha de conèixer la Política de Privacitat, que regeix totes les visites que es realitzen.
L’Usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts que s’ofereixen des d’aquest lloc i, concretament i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per a:
– Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic.
– Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans.
– Provocar danys en els sistemes físics i lògics del lloc, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment mencionats.
– Intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes d’altres usuaris i/o modificar qualsevol de les seves dades i/o missatges.
– Utilitzar el lloc de manera que causi o pugui causar que el contingut o l’accés al mateix es vegin interromputs, danyats o deteriorats.
A l’usuari se li concedeix el dret limitat, revocable i no exclusiu de crear un hipervincle que dirigeixi als continguts del lloc, sempre que dit enllaç no representi al propi lloc, el titular o els seus usuaris de forma falsa, errònia, despectiva i d’altra forma ofensiva.
En la utilització del lloc JoanLlompart.com l’usuari es compromet a no portar a terme cap conducta que pugui danyar la imatge, els interessos i els drets del lloc web o de tercers o que pugui danyar, inutilitzar o sobrecarregar el portal JoanLlompart.com o que impedeixi, de qualsevol manera, la normal utilització del lloc.
Queda terminantment prohibit realitzar, sense el previ consentiment de JoanLlompart.com qualsevol manipulació o alteració d’aquest lloc web. En conseqüència, JoanLlompart.com no assumirà cap responsabilidad derivada, o que es pugui derivar, de dita alteració o manipulació per tercers.
Els usuaris poden publicar en els llocs habilitats per aquest efecte les seves opinions i comentaris sobre alguns dels continguts del titular o d’altres tercers o usuaris, enviar comunicacions, suggeriments, idees, preguntes o altra informació, sempre que el contingut de les mateixes no resulti il·lícit, obscè, amenaçador, difamatori, invadeixi la privacitat de tercers, infringeixi drets de propietat intel·lectual, sigui injuriós o censurable de qualsevol manera per a tercers, o contengui virus informàtics, contingut publicitari, correus en cadena, enviament massiu de correus o qualsevol altre tipus de spam. No està permès suplantar la identitat d’una altra persona o entitat, ni mentir de qualsevol forma sobre l’origen d’un contingut.
L’usuari es compromet a utilitzar el lloc web, i els seus continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l’ordre públic. Queda prohibit l’ús del web amb finalitats il·lícites o lesives, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament del lloc web. Respecte dels continguts d’aquest lloc, es prohibeix:
– La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, excepte per a ús privat, a menys que es compti amb l’autorització expressa prèvia i per escrit de JoanLlompart.com. Aquesta prohibició no afecta la compartició d’articles o pàgines del lloc a les xarxes socials.
– La seva utilització amb finalitats comercials o publicitàries.
– Qualsevol vulneració dels drets del titular o dels altres usuaris.
El lloc es reserva el dret, però no l’obligació, d’eliminar o modificar qualsevol contingut que no compleixi aquestes regles. En qualsevol cas, ni el lloc ni el seu titular es faran responsables de les opinions publicades per qualsevol de les eines de participació disponibles. L’Usuari ha de ser conscient que és ell, segons la normativa vigent, i no el lloc, el responsable de tota comunicació electrònica i contingut enviats des del seu ordinador, i que s’ha d’emprar aquest lloc únicament amb fins lícits.

1.5. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT
JoanLlompart.com no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin causar per:
– Qualsevol incidència tècnica o errada que es produeixi quan l’usuari es connecti a internet. Igualment no es garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés al lloc web. S’exclou tota responsabilitat per la manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del web o dels seus continguts;
– Per errors o males configuracions del software instal·lat a l’ordinador de l’internauta.
– Per l’existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts;
– Per l’ús il·lícit o indegut, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal;
– Per la manca de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i que es recomanin o es posin a disposició dels usuaris en el lloc web;
JoanLlompart.com no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats en fòrums, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a aquesta pàgina web.
Aquest lloc web conté hiperenllaços que condueixen a altres pàgines web gestionades per tercers aliens a JoanLlompart.com, pel que no es fa responsable del contingut que es reculli en dites pàgines web.
Així mateix, JoanLlomart.com es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en la seva pàgina web, així com la configuració o presentació de la mateixa, en qualsevol moment sense assumir cap responsabilitat per aquest motiu.

1.6. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Mitjançant aquestes Condicions Generals no es cedeix cap dret de propietat intel·lectual o industrial sobre el portal JoanLlompart.com ni sobre cap dels seus elements integrants, i queden expressament prohibits a l’Usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic, extracció, reutilizació, reenviament o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d’ells, tret dels casos en què estigui legalment permès o sigui autoritzat pel titular dels drets corresponents.
Tota la informació que es rebi al web, com comentaris, suggeriments o idees es considerarà cedida a JoanLlompart.com de manera gratuïta. No s’ha d’enviar informació que no pugui ser tractada d’aquesta manera.
En el cas que un usuari o un tercer considerin que s’ha produït una violació dels seus legítims drets de propietat intel·lectual per la introducció d’un determinat contingut a la Web, ho haurà de notificar a JoanLlompart.com indicant:
– Dades de l’interessat titular dels drets pressumptament infringits, o indicar la representació amb la que actua en cas que la reclamació la presenti un tercer distint de l’interessat.
– Senyalar els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació a la web, l’acreditació dels drets de propietat intel·lectual senyalats i declaració expressa en la que l’interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.

2. POLITICA DE PRIVACITAT

2.1. REGISTRE DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Aquesta declaració té com a finalitat informar els usuaris de la Política general de Privacitat i Protecció de Dades Personals seguida per JoanLlompart.com.
Aquesta Política de Privacitat podria variar en funció d’exigències legislatives o d’autorregulació, pel que s’aconsella als usuaris que la visitin periòdicament. Serà aplicable en cas que els usuaris decideixin emplenar qualsevol dels formularis on es recullen dades de caràcter personal.
En utilitzar els formularis, observarà que alguns camps, com el nom o l’adreça electrònica tenen la marca d’un asterisc (*); això significa que aquests camps són obligatoris, i el formulari no podrà ser enviat si deixa aquests camps en blanc. Pot exercir els drets d’accés rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant escrit dirigit a l’adreça abans indicada del titular, seguint les formalitat imposades per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el seu Reglament de Desenvolupament.
L’enviament de dades de caràcter personal és obligatori per contactar amb JoanLlompart.com.
Així mateix, si no es faciliten les dades personals sol·licitades o no s’accepta la present política de privacitat suposa la impossibilitat de subscriure’s i processar les sol·licituds realitzades en aquest portal.

2.2. SISTEMES DE RECOLLIDA D’INFORMACIÓ PERSONAL QUE S’UTILITZEN EN AQUESTA WEB
Formularis de subscripció al Butlletí de novetats: a la web existeix la possibilitat d’activar la subscripció al Butlletí de novetats o newsletter per rebre les novetats i ofertes exclusives. La inscripció s’ha de realitzar mitjançant els formularis establerts a tal efecte, una vegada introduït el seu email li arribarà un correu electrònic per confirmar la seva subscripció. Haurà de confirmar la seva subscripció per tal de poder validar la seva adreça de correu electrònic. Les dades facilitades serviran per enviar el butlletí i mantenir-lo actualitzat sobre novetats i rebre recursos gratuïts i ofertes puntuals, així com promocions exclusives per a subscriptors.

2.3. US I TRACTAMENT DE LES DADES DELS USUARIS
JoanLlompart.com té plena consciència de l’ús i tractament que s’ha de donar a les dades personals que es poden requerir o que es poden obtenir dels usuaris a la seva pàgina web amb la finalitat de gestionar les sol·licituds requerides. En cap moment farà un ús diferent d’aquesta informació ni compartirà dades d’usuaris amb tercers.

2.4. SECRET I SEGURETAT DE LES DADES
JoanLlompart.com es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i el seu deure de desar-los, i adoptarà les mesures tècniques i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, segons l’estat de la tecnologia, d’acord amb l’establert pel RLOPD. No obstant, JoanLlompart.com no pot garantir l’absoluta inexpugnabilitat de la xarxa d’Internet i per tant la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents als mateixos per part de tercers.

2.5. NAVEGACIÓ
Quan es navega per les pàgines de JoanLlompart.com els servidors d’Internet emmagatzemaran la seva adreça IP en els logs d’accés de forma automàtica i amb l’única finalitat de permetre el trànsit per Internet, essent necessari que el seu equip faciliti aquesta adreça IP quan navega per Internet perquè les comunicacions es puguin realitzar. La seva adreça IP serà utilitzada a més per realitzar estadístiques sobre el nombre de visitants d’aquesta web i la seva procedència, de forma totalment transparent a la seva navegació.

2.6. EXERCICI DELS DRETS D’ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ I OPOSICIÓ.
Podrà dirigir les seves comunicacions i exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a través de correu electrònic a: info@joanllompart.com juntament amb prova vàlida en dret, com fotocòpia del D.N.I. o equivalent, indicant en l’assumpte “PROTECCIÓ DE DADES”.

2.7. ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT.
L’Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, i accepta i consent el tractament dels mateixos per part de JoanLlompart.com, en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Privacitat.

3. POLÍTICA DE COOKIES

3.1. UTILITZACIÓ DE COOKIES
Les Cookies o Galetes són fitxers enviats a un navegador per mitjà d’un servidor web per registrar les activitats de l’usuari a una web determinada. La primera finalitat de les Cookies és la de facilitar a l’usuari un accés més ràpid a les pàgines seleccionades.
La web de JoanLlompart.com utilitza Cookies per personalitzar i facilitar al màxim la navegació de l’usuari. Les Cookies s’associen únicament a un usuari anònim i el seu ordinador i no proporcionen referències que permetin deduir dades personals de l’usuari. L’usuari podrà configurar el seu navegador perquè notifiqui i rebutji la instal·lació de les Cookies enviades per la web de JoanLlompart.com, sense que això perjudiqui la possibiltat de l’usuari d’accedir als continguts. No obstant, s’ha de tenir en compte que, en tot cas, la qualitat de funcionament de la pàgina web pot disminuir.
Així mateix, JoanLlompart.com podrà saber totes les pàgines del web vistes pels usuaris, de forma que podrà facilitar o oferir informació adequada als gusts i preferències de cada usuari.

3.2. TIPOLOGIA, FINALITAT I FUNCIONAMENT DE LES COOKIES
Les Cookies, en funció de la seva permanència, poden dividir-se en Cookies de sessió o permanents. Les primeres expiren quan l’usuari tanca el navegador. Les segones expiren en funció de quan es compleix l’objectiu pel qual serveixen (per exemple, per tal que l’usuari es mantengui indentificat a les pàgines de JoanLlompart.com) o bé quan s’esborren manualment.
Addicionalment, en funció del seu objectiu, les Cookies es poden classificar de la següent forma:
COOKIES DE RENDIMENT: Aquest tipus de Cookie recorda les teves preferències per les eines que es troben a les pàgines web, pel que no has de tornar a configurar-ho cada vegada que la visites. A mode d’exemple, en aquesta tipologia s’inclouen:
– Ajustaments de volum de reproductors de vídeo o so.
– Les velocitats de transmissió de vídeo que siguin compatibles amb el seu navegador.
COOKIES DE GEO-LOCALITZACIÓ: Aquestes Cookies són utilitzades per saber en quin país et trobes quan es navega per la web. Aquesta Cookie és totalment anònima, i només s’empra per ajudar a orientar el contingut a la teva ublicació.
COOKIES DE REGISTRE: Les Cookies de registre es generen una volta l’usuari s’ha registrat o posteriorment ha iniciat la seva sessió, i s’utilizen per identificar-lo en les pàgines amb els següents objectius:
– Mantenir l’usuari identificat de forma que, si tanca una pàgina, el navegador o l’ordinador i en una altre moment o un altre dia torna a entrar en aquella pàgina, seguirà identificat, facilitant així la seva navegació sense haver de tornar-se a identificar. Aquesta funcionalitat es pot suprimir si l’usuari tanca la sessió, de forma que aquesta Cookie s’elimina i la pròxima vegada que entri a la pàgina l’usuari haurà d’iniciar sessió per estar identificat.
– Comprovar si l’usuari està autoritzat per accedir a certes pàgines.
– Addicionalment, algunes pàgines poden utilitzar connectors amb xarxes socials tals com Facebook o Twitter. Quan l’usuari es registra a una pàgina amb credencials d’una xarxa social, autoritza la xarxa social a desar una Cookie persistent que recorda la seva identitat i li garanteix accés a les pàgines fins que expira. L’usuari pot esborrar aquesta Cookie i revocar l’accés a les pàgines mitjançant xarxes socials actualitzant les seves preferències a la xarxa social específica.
COOKIES D’ANALÍTIQUES: Cada vegada que un usuari visita una pàgina, una eina d’un proveïdor extern (com Google Analytics) genera una Cookie analítica a l’ordinador de l’usuari. Aquesta Cookie que només es genera en la visita, servirà en pròximes visites a les pàgines del lloc per identificar de forma anònima al visitant. Els objectius principals que es persegueixen són:
– Permetre la identificació anònima dels usuaris navegants a través de la “Cookie” (identifica navegadors i dispositius, no persones) i per tant la comptabilització aproximada del nombre de visitants i la tendència al llarg del temps.
– Identificar de forma anònima els continguts més visitats i per tant més atractius pels usuaris.
– Saber si l’usuari que està accedint és nou o repeteix visita.
Tret que l’usuari decideixi registrar-se a la web, la “Cookie” mai anirà associada a cap dada de caràcter personal que el pugui identificar. Dites Cookies només seran utilitzades amb propòsits estadístics que ajudin a l’optimització de l’experiència dels usuaris en el lloc.
L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació en el seu equip. Per favor consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació. Algunes funcionalitats de les pàgines quedaran deshabilitades com, per exemple, mantenir-se identificat, mantenir les compres a la cistella de la compra en una pàgina d’e-commerce, rebre informació dirigida a la seva localització o la visualització d’alguns vídeos.

4. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ
Les presents condicions es regeixen per la legislació espanyola. Per qualsevol litigi que pogués sorgir relacionat amb el lloc web o l’activitat que en el mateix es desenvolupa seran competents els Jutjats corresponents en tot cas a la jurisdicció de Ciutadella de Menorca. L’Usuari renuncia expressament a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.